Čtení pomáhá Ptejte se knihovny Safer internet Noc s Andersenem Jsme členem SKIP Oficiální Facebook stránky
Přihlášení Cookies
více aktualit
Adresa:

Městská knihovna
nám. Svobody 675
784 01 Litovel

Telefon:

585 342 450

E-mail:

knihovna@knih-litovel.cz

Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji v Městské knihovně Litovel

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je

Městská knihovna Litovel, nám. Svobody 675, 784 01 Litovel

(dále jen knihovna)

 

Veškeré dotazy k problematice nakládání s osobními údaji v Městské knihovně Litovel směřujte na telefon knihovny: 585 342 450, e-mail: knihovna@knih-litovel.cz, písemně na shora uvedenou adresu, případně řešte osobně při návštěvě knihovny.

 

Které osobní údaje zpracováváme:

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 • Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • Nepovinné kontaktní údaje: tituly, doručovací adresa, e-mail, telefon
 • Služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání, profil čtenáře v katalozích - historie vyhledávání v katalozích apod.
 • Účetní údaje: o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
 • Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních   a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Účel, pro který osobní údaje zpracováváme:

 • Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem smlouvy (tou je registrace uživatele – přihláška) o poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům dle ustanovení knihovního zákona
 • za účelem informování uživatelů o službách,
 • za účelem ochrany majetku a knihovního fondu,
 • kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvés

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů:

Registrovaný uživatel má

 • právo na přístup k osobním údajům (tj. náhled do přihlášky)
 • právo na opravu nebo výmaz (tj. písemná žádost o výmaz veškerých osobních údajů po vypořádání všech závazků vůči knihovně),
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo na stížnost k uchovávání osobních údajů – v těchto případech se může uživatel písemně obrátit na knihovnu, dále na zřizovatele knihovny, jímž je Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778,   784 01 Litovel nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, (kontakt je uveden na konci tohoto dokumentu)
 • Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Jak dlouho se osobní údaje uchovávají, přístup dalších subjektů:
 • Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok po ukončení registrace. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.
 • Registrovaný uživatel může požádat o okamžité odstranění svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.
 • Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Po této operaci ale knihovna nebude moci podávat informace o operacích čtenáře v knihovním systému, upozorňovat na již dříve půjčené tituly ani o historii poplatků.
 • Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu zřizovatele knihovny.
 • Osobní údaje registrovaných uživatelů nikdy nepředáváme třetím stranám. Do kontaktu s nimi přicházejí pouze správci knihovního systému a IT pracovníci, kteří zajišťují bezpečnost knihovního systému a knihovních sítí. S uvedenými pracovníky knihovna uzavřela smlouvy za účelem ochrany osobních údajů uživatelů knihovny.
Jak jsou osobní údaje uživatelů zabezpečeny:
 • Písemnosti jsou uchovávány tak, aby k nim byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
 • Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovního systému Clavius SQL. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace:

 • Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
 • Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti - adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz


Vytvořeno 1.6.2018 12:52:43 | přečteno 812x | lenka.fisrova
 
předchozí další
Čtenářská pohoda
Budova knihovny
Křest knihy Milana Kreuzziegera
Radost
Dramaturg ČT Bedřich Ludvík a Pohádky pro otce a matky
Děti na besedě
Malování s Adolfem Dudkem
Křest knihy Tož bať Petra Lindušky
Mázhaus
Pasování prvňáčků na čtenáře s ilustrátorem Adolfem Dudkem
Noc s Andersenem 2013
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pohled z přístavby výtahu v knihovně
Portál v 2. NP
Setkání regionálních autorů: Ivana Teshomeová
Scénické čtení 2012
Setkání s Jarmilou Cholinskou
Seznam právovárečných domů
Týden čtení
Výtah s novým schodištěm
Oddělení pro děti
Výtah v knihovně
Knihovna v létě
Pasování prvňáčků
Křest Hanácké konverzace
Kapřík Metlík 2014
Pasování prvňáčků na čtenáře
mesto klub mikroregion muzeum
 
Knihovna Litovel
load